Pre Kargil

1 03-10-2018 Employment 15-08-1947 to 31-12-1970 (English)
2 03-10-2018 Employemnt 15-08-1947 to 31-12-1970 (Hindi)
3 10-06-2008 Employment - 1-1-1970 to 31-03-1999
4 09-09-2022 Employment 1-1-1947 to 31-12-1971